Gasket Seat

Gasket Seat คืออะไร จะว่ากันไปแล้ว ประเด็นนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ สำหรับคนที่มักต้องทำงานประเภท Rolled Grooved กับเครื่อง Grooving Machine (TUWEI) เพื่อติดตั้งกรู๊ฟ คัปปลิ้ง ในงานระบบสุขาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นงานระบบท่อประปา งานระบบท่อดับเพลิง งานระบบท่อน้ำทิ้ง หรือแม้แต่ระบบท่อ Chiller ใน HVAC อย่างไรก็ตาม ขอทบทวนกันตรงนี้อีกครั้ง แบบกระชับๆ เนื่องจากเป็นส่วนที่สำคัญมากที่ต้องคำนึงถึง  เพราะ Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) คือ พื้นที่ ที่มีระยะตั้งแต่ปลายท่อ จนถึงขอบของ ร่องกรู๊ฟ (โปรดดูตามรูป diagram ประกอบ) Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) คือพื้นที่ ที่ประเก็นยางของ Grooved Coupling ตั้งอยู่บนพื้นที่นั้น ก่อนการประกอบติดตั้งด้วยตัว Coupling Housing ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) สำคัญตรงที่มีค่ามาตรฐานกำกับไว้ …

Gasket Seat Read More »